1104

Visning af lovUdskriv lov

Vedtægter
Til bunden


Navn.

 • Boldklubben BEFAS er stiftet den 01.06.1962. Den 01.12.1967 ændredes klubbens navn til det nuværende ISLEV BOLDKLUB.Klubben har hjemsted i Rødovre kommune.

 

Formål.

 • Klubbens formål er at virke for tilgang af nye medlemmer og aktivere disse i fodbold.

 

Medlemsret.

 • Enhver har ret til at blive medlem, enten som aktiv idrætsudøver eller som passiv støttemedlem.
 • Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, hvis særlige grunde taler herfor. Eksklusion og nægtelse af medlemskab kan tages op på den efterfølgende generalforsamling.
 • Ind- og udmeldelser kan kun ske skriftligt til kassereren.

 

 

Generalforsamling.

 • Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. - Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar/februar måned, og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 7 dage før.
 • Alle over 15 år er valgbare og stemmeberettigede. Et ikke tilstedeværende medlem kan ikke vælges uden der foreligger skriftligt samtykke. Et ikke tilstedeværende medlem er ikke stemmeberettiget.
 • Medlemmer med kontingentrestancer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 • Medlemmer skal mindst have været medlem af klubben i 3 måneder for at have stemmeret.
 • Enhver beslutning/valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves altid 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.Skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer ytrer ønske herom.  
 • Dagsorden ved den ordinære generalforsamling:  
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af 1 suppleant.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Valg af 1revisorsuppleant. 

 

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller når mindst 25% af de stemmeberettigede ønsker dette. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest en måned efter begæringen er fremsat og kan kun behandle de på den motiverede dagsorden anførte sager.

 

 

Bestyrelsen.

 • Bestyrelsen består af formand, kasserer samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig  på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Valget fordeles således, at formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår de ulige år og kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år.

 • Over halvdelen af bestyrelsen skal være myndig, ( det vil sige 18 år).
 • Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten har ret til at overvære bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
 • Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
 • Foreningen tegnes af formanden.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal altid godkendes af generalforsamlingen.

 • Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 • Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
 • Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 • Bestyrelsen nedsætter de faste udvalg som udgør:  
 1. Seniorudvalg
 2. Ungdomsudvalg
 3. Økonomiudvalg
 4. PR udvalg
 5. Aktivitetsudvalg

Bestyrelsen udpeger formanden for de forskellige udvalg.

De faste udvalg kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper.

 

 • Bestyrelsen kan supplere sig med forskellige udvalg.

 

Kontingent.

 • Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
 • Et medlem der skylder kontingent for 3 måneder kan efter skriftligt varsel slettes af medlemslisten. Genindtræden kan kun finde sted ved          indbetaling af restancen.
 • Kontingentet: Første halvår forfalder til betaling den 01.02. Sidste frist for indbetaling den 28.02. Andet halvår forfalder til betaling den 01.08. med sidste frist for indbetaling den 31.08.
 • Et medlem som skylder mere end 2 måneders kontingent kan ikke deltage i officielle arrangementer eller turneringskampe.
 • Bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere samt udvalgsformænd er kontingentfrie medlemmer.

 

 

Revision.

 • Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 • Revisorerne reviderer regnskabet mindst 2 gange årligt.
 • Klubbens regnskabsår er fra den 01.01. - 31.12.

 

 

 

Opløsning.

 • Klubben kan ikke opløses så længe mindst 12 af dens medlemmer ønsker den skal bestå.
 • Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling.
 • Ved eventuel opløsning skal klubbens midler og materialer overgå til Rødovre kommune.  

 

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 10.02.1977 og revideret på generalforsamlingen:

 • den 27.11.1996
 • den 25.11.1998
 • den 26.01.2000
 • den 31.01.2001
 • den 30 01.2002
 • den 05.02.2003
 • den 26.01.2004
 • den 31.01.2005