1104

Idegrundlag for Islev BKUdskriv side

Forord

 

Islev Boldklubs bestyrelse vil her præsentere klubbens idé- og værdigrundlag og samtidig fremlægge de overordnede målsætninger for klubbens udvikling frem til år XX.

 

Idegrundlaget skal udgøre fundamentet for Islev Boldklubs kommende udvikling. Men det bliver det kun, hvis idegrundlaget i praksis bliver en del af alle trænere, ledere og spilleres dagligdag.

 

Alle som har berøring med Islev Boldklub, både internt i klubben, men også samarbejdspart­nere, herunder sponsorer, skal have oplevelsen af, at klubben indretter sig i overensstem­melse med løfterne i idegrundlaget. Samtidig håber klubben at alle vore samarbejdspartnere vil indgå i rollen som Islev Boldklubs sparringspartnere i den udvikling, der nu sættes i gang.

 

Idegrundlaget er en udfordring til alle i Islev Boldklub og til alle, der i øvrigt har interesse i Islev Boldklub.

 

Vi skal i fællesskab udvikle klubben udfra de retningslinier idegrundlaget afstikker.

 

Dette oplæg har været behandlet på træner/lederseminaret den 6. og 7. februar 2004, og vi hører meget gerne dine kommentarer til oplæget.

 

 

1.  Idégrundlag  - generelt

·         Islev Boldklub

 

·         Skal udvikle sig til en klub, hvor der skabes en god atmosfære for kammeratskab samtidig med, at der er fokus på udvikling af den enkelte spiller. Og hvor alle interesserede kan spille fodbold på det spillemæssige niveau, man har lyst til.

·         Skal have en overordnet fodboldfilosofi (spillestil) baseret på positiv, teknisk angrebsfod­bold. 

·         Al træning foregår så vidt mulig med bold.

·         Klubben stiller nødvendig materiel til rådighed til træningen.

·         Skal være karakteriseret ved positivt, at have en klar, markant og selvstændig profil, som adskiller sig fra andre klubber.

·         Klubben skal være en klub med et realistisk ambitions- og aktivitetsniveau.

·         Klubben skal være velfungerende med klart beskrevne retningslinier, så alle arbejder ud fra de samme forudsætninger.

·         Klubben har vedtaget en træner/lederprofil

·         Klubben skal have et højt informationsniveau.

·         Klubben skal udbygge og forbedre både de fysiske og de psykiske rammer, der gør det interessant og udviklende, at være spiller, træner og leder i klubben.

·         Medlemmerne skal være med til at præge udviklingen gennem en aktiv stillingtagen og medleven, i klubbens daglige liv.

·         Klubben skal være en aktiv og synlig del af lokalsamfundet.

·         Klubbens økonomi skal være solid, så fremtidsplanerne for klubbens sportslige og sociale udvikling kan opfyldes.

2.  Værdigrundlag

·         Idégrundlaget er baseret på følgende værdier :

 

·         Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker, baseret på et godt menneske­syn.

·         Alle parter i klubben er ligeværdige.

·         Alle problemer i klubben løses gennem  samarbejde og indbyrdes tolerance i fællesskab.

·         Kammeratskab og fair play er mindst lige så vigtigt som resultater.

·         Klubbens pædagogik bygger på konstruktiv vejledning og motivation ? ikke på straf, som pædagogisk middel.

·         Alle trænere/ledere og spillere er socialt ansvarlige og repræsenterer klubben på en korrekt måde både overfor spillere, forældre, dommere, modstandere m.v.

·         Klubben skal være baseret på størst mulig dialog, åbenhed, tillid og samarbejde mellem både bestyrelse, trænere og holdledere på tværs af de enkelte afdelinger.

·         Trænings- og klubfaciliteter skal være i orden, så der herved kan skabes en ordentlig ramme for klubben udvikling på det sociale og sportslige område.

·         Klubbens kontakt med omverdenen, herunder unioner, foregår gennem de officielle kana­ler.

·         I klubben spiller, som udgangspunkt de bedste spillere på de bedste seniorhold, og ungdomsholdene spiller efter sociale hensyn ( på hold sammen med kammerater m.v.).

 

3.  Målsætninger

·         Sociale :

·         At fastholde spillere i Islev Boldklub

·         At motivere og udvikle spillerne til hele mennesker med et tolerant menneskesyn

·         At få inddraget forældre i klubbens liv, så de påtager sig et fælles ansvar

·         At få integreret nydanske børn og forældre i klubben.

·         Tilbyde optimale forhold til trænere og ledere.

·         Få et større eller nyt klubhus.

·         At skabe optimale trænings- og banefaciliteter

·         Målene nås ved :

·         Årlig træner- og lederdag.

·         At sørge for løbende efteruddannelse af trænere og ledere.

·         ETC:

 

                         Listen er ikke udtømmende endnu ? tages op på næste træner/leder seminar.

 

·         Økonomiske :

·         At skabe en solid økonomi, som kan skabe grundlag for:

·         honorering af klubbens trænere og leder

·         at alle spillere  kan få udleveret kamp- og træningsdragter, samt fodboldstøvler

·         at trænerne har de nødvendige materialer til rådighed ved træning

·         at alle spillere i ungdomsrækkerne en gang om året kan komme på træningstur i udlan­det eller Danmark.

·         Målene nås ved :

·         At få oprettet en forældre- eller støtteforening, som kan tage sig af arrangementer af forskel­lig art.

·         At få udbygget sponsorkonceptet.

·         At søge fonde og puljer.

 

·         Sportslige :

·         At spille divisionsfodbold på seniorplan både hos damer og herrer.

·         At have hold i alle rækker

·         At skabe en naturlig fødekæde, så målsætningerne for det sportslige niveau kan fastholdes og/eller udvikles.

·         Klubben har altid en træner + en holdleder pr. hold.

·         Målene nås ved :

·         At  have en træner/leder stab som er veluddannet

·         At have de bedste sociale og sportslige rammer

·         ETC:

 

                         Listen er ikke udtømmende endnu ? tages op på næste træner/leder seminar.

4. Handlingsplaner

·          Dette er et relevant emne til det forestående bestyrelsesarbejde

·         Til næste temadag for alle trænere og ledere kunne det være relevant, at de enkelte afdelinger udarbejder en handlingsplan for afdelingen.

Seneste nyheder


Sponsorer